Head Office


Name: Sonam Gyeltshen
Designation:Dy. Chief Transport Officer
email:sonam.gyeltshen@rsta.gov.bt
Tel:05-253952